stay strong
welcome to my world ;** || Kristiana,16,Bulgaria ;p
Home Theme `` ask mee :3

50 нюанса сиво

Целунах този красив мъж ,който ме обичаше и когото обичах аз,и той обви ръце около мен,дланите му се насочиха към косата ми,устата му покри моята.Дълбоко в себе си знаех , че винаги ще съм негова и че той винаги ще е мой.Бяхме стигнали до тук заедно и макар да ни оставаше да вървим още много,бяхме създадени един за друг.Бяхме обречени да успеем..
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter